Activiteiten

Op lan­de­lijk ni­veau zijn we aan­ge­slo­ten bij de zeer ac­tie­ve Koe­pel Ge­pen­si­o­neer­den. Via dit lid­maat­schap pro­be­ren we zeer na­druk­ke­lijk de po­li­tiek te beïnvloe­den op het ge­bied van de Ne­der­land­se pen­si­oen- en zorg­wet­ge­ving. 
Marij Verlinden en John Gaal zijn onze vaste vertegenwoordigers bij de algemene Ledenvergaderingen van de Koepel Gepensioneerden.
Henk Mariën en Martin Oomens vertegenwoordigen  ons bij de Regio Zuid vergaderingen van de Koepel Gepensioneerden.

Wij zijn (indirect) vertegenwoordigd in het Verantwoordings Orgaan van PME, door ons vooralig bestuurslid Hub Wetzels.

Verder is VG-Océ lid van de VOG-PME (Ver­e­ni­ging van Or­ga­ni­sa­ties van Ge­pen­si­o­neer­den bij PME). Door middel van dit lidmaatschap zijn wij in beperkte mate in staat om rechtstreeks invloed uit te oefenen op pensioenfonds PME.

Wij hebben twee leden in het be­stuur van de VOG-PME, te weten Martin Oomens en Bert Kiffen.

Tot voor kort was VG-Océ nauw be­trok­ken bij de on­der­han­de­lin­gen over een zo gun­stig mo­ge­lijk col­lec­tief ziek­te­kos­ten con­tract voor de ge­pen­si­o­neer­den en bij de prak­ti­sche uit­voe­ring daar­van. Deze activiteit staat door de afslanking bij Canon Production Printing op een laag pitje.

De VG-Océ on­der­houdt zo mogelijk ook kon­tak­ten met de di­rec­tie van Océ-Tech­no­lo­gies BV (thans Canon Production Printing B.V.) om de band met het be­drijf te be­hou­den.

Op de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­rin­gen stre­ven wij er­naar ook an­de­re ac­tu­e­le thema’s die voor onze leden van be­lang zijn, nader toe te laten lich­ten door des­kun­di­gen.