Over PME

 

 

 In 2014 is het on­der­ne­mings­pen­si­oen­fonds van Océ over­ge­gaan in het be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds van PME. In het Océ Pen­si­oen­fonds had­den we een di­rec­te in­vloed met twee leden in het be­stuur, 2 in de deel­ne­mers­raad en 1 in het ver­ant­woor­dings­or­gaan. Onze in­vloed bij PME is be­perkter en indirect via de VOG-PME.

Wel nodigen wij zo mogelijk 1 x per jaar een directielid van het uitvoerend bestuur van PME uit in onze algemene ledenvergadering om de gang van zaken bij het pensioenfonds toe te lichten en om vragen te kunnen stellen.

U ont­vangt nu dus ie­de­re maand uw pen­si­oen van PME, het Pen­si­oen­fonds van de Me­ta­lek­tro. Ook krijgt u een paar keer per jaar PME ma­ga­zi­ne in de bus.

Wilt u meer weten over het pensioenfonds PME, lees dan hier verder.

PME actueel - november 2021

De ontwikkelingen bij PME staan niet stil; de uitvoering, beleggingen en organisatie structuur krijgen veel aandacht. Al eerder is aangegeven dan PME heeft besloten om voor de uitvoering van het pensioen over te stappen naar aan andere partner. Hier speelt in belangrijke mate de komende veranderingen een grote rol, immers om het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken is de uitvoering en bijbehorende systemen van cruciaal belang. Vanaf 2022 ontvangt u daardoor uw pensioen via deze nieuwe organisatie. De nieuwe uitvoerder kan met systemen flexibeler werken en daarmee ook ons als verenigingen tegemoetkomen in lang gekoesterde wensen betreffende communicatie naar (nieuwe)gepensioneerde leden. Ook in beleggingen zijn wijzigingen doorgevoerd, zo wordt vanuit
milieuperspectief ingespeeld op de toekomstige ontwikkelingen en wordt afscheid genomen van beleggingen die hiermee strijdig zijn. Hierbij mag je denken aan beleggingen in fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Uiteraard wordt dit zodanig gerealiseerd dat dit niet ten koste gaat van de rendementsdoelstellingen van het pensioenfonds. We kunnen melden dat de laatste paar jaar mede door gewijzigd beleid het vermogen van PME aanzienlijk is toegenomen en dat we van een inmiddels van een te lage dekkingsgraad van ca. 90% inmiddels rond de 105 % schommelen en daarmee kortingen van het pensioen ver achter ons hebben.
Wat organisatie betreft staat ons in 2022 wel een uitdaging te wachten. De zittingsperiode van onze vertegenwoordigers loopt af en zullen we op basis van de richtlijnen weer kandidaten voor bestuur en Verantwoordingsorgaan dienen aan te dragen om daarmee de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen.  

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen van de dekkingsgraad bij PME vindt u hier. 

Persbericht 3 september

PME zet verder in op de energietransitie

Beleggingen in fossiele olie en gas verkocht

Den Haag, 3 september 2021 - PME pakt door op zijn klimaatbeleid en zet verder in op de energietransitie. PME heeft in de afgelopen maanden alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie verkocht. Deze stap beïnvloedt het verwachte totale rendement van de beleggingen niet. Lees verder..